Zápis z konference ze dne 13. dubna 2023

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

1. Schválení programu a uvítání hostů.

2. Zvolení mandátové a návrhové komise: Vlastimil Chroustovský, Martin Cajthaml, Jakub Mrština.

Hlasování: pro: 40, proti: 0, zdržel se: 6

Jednání se zúčastnilo 46 delegátů z pozvaných 51, konference byla usnášeníschopná 90 %.

Konference se zúčastnili tito hosté:

Ing. Václav Bartoníček (manažer RPP, OŘOD Střed), Ing. Jan Blažek (náměstek OŘOD Střed), Zbyněk Handzel (klub seniorů Libeň a Vršovice), Daniela Houdková (redakce Obzoru), Ing. František Kozel (člen představenstva DPOV), Štěpán Lev (předseda PV OSŽ při ČD), Věra Nečasová (tajemnice PV OSŽ při ČD), Bc. Michal Rousek (ředitel OCÚ Střed)

3. Konference vzala na vědomí:

 • Zprávu mandátové a návrhové komise.
 • Zprávu revizní komise od Ivany Kučerové (přednesl Miloslav Mojžíš).
 • Zprávu o hospodaření za rok 2022 od Gabriely Špárové (přednesl Miloslav Mojžíš).
 • Zprávu o rekreačních zařízeních, rekreacích, táborech a seznámení s rekonstrukcemi.
 • Zprávu o činnosti klubu seniorů.
 • Informace vedení OSŽ o současné situaci na železnici, jednání o inflaci a o aplikaci Moje OSŽ.

4. Konference schvaluje:

 • Výsledky hospodaření a účetní uzávěrku ZO OSŽ DKV Praha za rok 2022.
 • Zprávu o činnosti ZO za rok 2022.
 • Rozpočet ZO pro rok 2023 (rekonstrukce rekreačních zařízení, nákup apartmánu Lipno, stavba chaty na Babylonu).
 • Zásady hospodaření ZO OSŽ DKV Praha (změna: jubileum 50 a 60 let a při odchodu do důchodu, sociální výpomoc při nemoci, příspěvek na pojištění odpovědnosti, příspěvek na občerstvení).

5. Konference ukládá:

 • Všem delegátům:
  • Informovat na svých pracovištích o projednávaných záležitostech.
 • Funkcionářům ZO:
  • Důsledně bránit zájmy ZO OSŽ DKV Praha a důstojně jí reprezentovat.
 • Všem členům OSŽ:
  • Zúčastnit se aktivně akcí na podporu oprávněných požadavků OSŽ.
 • Závodnímu výboru:
  • Zveřejnit vyhláškou výsledky jednání konference.
  • Dbát na dodržování kol. Smlouvy, pracovně-právních předpisů a bezpečnosti práce, aktivně pomáhat při řešení pracovních a sociálních problémů členů ZO.
  • Věnovat pozornost mladým zaměstnancům a rozšiřovat členskou základnu.
  • Rozvíjet dle finančních možností zájmovou činnost ZO.

  6. Konference vyslovuje poděkování všem svým členům, kteří se aktivně podílejí na činnosti ZO.

  7. Před ukončením konference proběhla diskuze na téma pokračování reorganizace u ČD. Po ukončení jednání pokračovala bohatá diskuze se zástupci OSŽ i vedení OCÚ a OŘOD. Všem účastníkům děkujeme za klidný průběh diskuze.

  8. Usnesení konference bylo schváleno 100 % přítomných delegátů.

  9. Všem členům konference byla podána informace o volbách do dozorčí rady ČD.

  10. Program konference byl zakončen občerstvením a bowlingovým turnajem.

  Stáhnout ve formátu PDF (vhodné pro tisk)

  zdroj: vlastní

  Mohlo by vás zajímat