Proč se stát členem naší odborové organizace?

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Naše odborová organizace OSŽ DKV Praha spadá pod odborovou organizaci OSŽ (Odborové sdružení železničářů) se sídlem na adrese Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Odbory jsou jedinou zákonem uznávanou organizací, která má právo prosazovat a bránit práva zaměstnanců. V současné době má organizace OSŽ DKV Praha přes 600 členů, kterým nabízíme řadu zajímavých benefitů. Níže se přehledně dozvíte informace, co vše zabezpečuje OSŽ na celostátní úrovni a jaké další výhody nabízí členství v naší odborové organizaci.

Členům OSŽ DKV Praha nabízíme:

 • právní pomoc v profesním i osobním životě
 • pojištění odpovědnosti (zvýhodněná “pojistka na blbost”)
 • podpora při nemoci (finanční, materiální, právní)
 • pomoc v mimořádných situacích (finanční, materiální, právní)
 • příspěvek na školní potřeby pro děti
 • finanční příspěvky – narození dítěte, oslava životního jubilea, odchod do důchodu
 • akce pro děti – pravidelné letní a podzimní tábory, mikulášská nadílka
 • výhodná rekreace v našich apartmánech – Babylon, Benecko, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou
 • dotované vstupenky na kulturní a sportovní akce (aquapark, bazén, divadlo, fotbal, zoo)
 • možnost zapůjčení vybavení – stany, střešní box, vozík za auto atd.

Co zabezpečují odbory na celostátní úrovni?

 • OSŽ je členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR) s přístupem na tzv. tripartitu (RSHD ČR)
 • zabezpečují vedení sociálního dialogu s vládou ČR a zaměstnavatelskými svazy – SP ČR, KZPS ČR
 • připomínkování právních předpisů (legislativa) z hlediska potřeby zaměstnanců (prostřednictvím ASO ČR)

Co zabezpečuje OSŽ na podnikové úrovni?

 • vyjednává za zaměstnance podnikové kolektivní smlouvy (vede dokumentaci PKS) s cílem zaručit důstojné pracovní, mzdové (platové) a sociální podmínky a benefity pro zaměstnance
 • prostřednictvím podnikových výborů OSŽ (PV OSŽ) a Nedrážního republikového výboru OSŽ (NeRV OSŽ) jedná se zaměstnavateli na vrcholové úrovni a připomínkuje právní normy zaměstnavatele
 • provádí kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovištích zaměstnavatelů
 • využití volného času, sportování a kulturní činnosti, rekreaci s příspěvkem v tuzemsku i zahraničí, a to i ve vlastních rekreačních zařízeních, za využití SF a FKSP – další informace na www.rekreaceosz.cz

Členům OSŽ nabízíme:

 • nepřetržitý právní servis (krizová linka – tel.: 602 262 544) při vzniku mimořádné události (MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů
 • bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy, dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ (ŘPP OSŽ)
 • bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení nájemníků ČR (SON ČR, tel.: 224 463 343), další informace na www.son.cz a e-mailu: info@son.cz
 • bezplatnou prvotní poradu v občanském (soukromém) životě (v rozsahu 60 minut) v následujících oblastech: rodinné právo, vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem, dopravní (silniční) nehody, dědické právo, insolvence + exekuce – tel.: 773 785 003
 • unikátní pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální (nízké) pojistné a finanční spoluúčast člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek (metodická pomoc)
 • výhodná pojištění (soukromá) – pojištění majetku a odpovědnosti občanů (např. dům, byt, rekreační zařízení, domácnost), pojištění motorových vozidel (např. havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), cestovní pojištění – Kooperativa pojišťovna, a.s. – tel.: 957 134 091
 • nenávratnou dávku z Podpůrného fondu OSŽ (PF OSŽ) a návratnou bezúročnou půjčku při insolvenci zaměstnavatele, při tíživých sociálních situacích, na jejichž zmírnění finanční a hmotné prostředky nestačí, dle podmínek stanovených Statutem PF OSŽ
 • zastupování zaměstnance při šetření a objasňování pracovních úrazů, kontrola správnosti jejich šetření
 • právní podporu a metodickou pomoc ve vybraných oblastech odborové činnosti a BOZP
 • vzdělávání pro funkcionáře ZO OSŽ a pro všechny členy OSŽ výuka práce na PC (vícedenní kurzy)
 • informace o aktuálním dění v působnosti OSŽ prostřednictvím www.osz.org a čtrnáctideníku Obzor s internetovou přílohou Nedrážní magazín Obzor a informačního systému OSŽ s publikací článků s pracovněprávní a BOZP problematikou

zdroj: www.osz.org

Mohlo by vás zajímat